twitter facebook  ورود      ثبت نام
فارسی        English

مقدمه

افزايش شدت رقابت بين بنگاههاي اقتصادي سازمانهاي بخش خصوصي و حتي دولتي در سالهاي اخير خصوصاً سالهاي آغازين قرن بيست و يكم، مفهوم جديدي از كيفيت را ارائه نموده است. واقعيت اين است كه كيفيت در هر دوره متناسب با شرايط حاكم بر بازار تعاريف مختلفي داشته است. امروزه بسياري از صاحب نظران علوم مديريت، كيفيت را معادل سرآمدي و برتري مي‌دانند. شدت رقابت در فضاي كنوني دنيا به حدي رسيده است كه تنها راه نجات و ادامه حيات سازمانها و بنگاههاي اقتصادي حركت بي‌وقفه به سوي برتري و تعالي است كه در آن پيروزي تنها با بهترين‌ها و قدرتمندترهاست. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جستجوي سرآمدي سازماني در كنار ايجاد ثروت و صرفه اقتصادي از اصلي‌ترين چالشهاي بنگاههاي اقتصادي و سازمانها است. حال سؤال اين است كه كدام دانش و آگاهی مي‌تواند زمينه ساز چنين تحولي در سازمانها باشد؟

مدل سرآمدي كسب و كار پاسخي به اين سؤال است كه سازمانهاي برتر بايد داراي جه ويژگي‌هايي باشند؟ چگونه اهداف خود را طرح ريزي و دنبال كنند؟ چگونه سازمان خود را  به شكل متوازن در حوزه‌هاي مختلف توسعه دهند؟

     مدل EFQM يكي از مدلهاي معروف در زمينه سرآمدي كسب و كار است كه در سطح جهان از اقبال خوبي برخوردار شده است و بسياري از كشورها اين مدل را مبناي ارائه جوايز ملي خود قرار داده‌اند ( اگرچه در دهه‌هاي اخير در كشورهاي پيشرو و در مبحث تعالي سازماني، اين مدل جاي خود را به مدل جامع آن يعني TEM يا مدل تعالي جامع واگذار نموده) در كشور ما نيز مدل EFQM از سال 1382 مبناي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و جايزه ملي كيفيت قرار گرفته و همين امر باعث  افزايش انگيزه در سازمانهاي ايراني جهت آغاز مسير تعالي شده است.

     از آنجاييكه تحول و تعالي، داراي مسيري طولاني و بي‌پاياني است و استقرار كامل و نهادينه سازي مفاهيم و ارزشهاي تعالي، نيازمند كار و تلاش جدي و مستمر است، گاهي رهبران و دست اندركاران و سازمان‌هایي كه به دنبال راهكارهاي زودبازده و كوتاه مدت هستند فراموش مي‌نمايند كه سازمان همانند يك موجود زنده و داراي پيچيدگي‌ها و ابعاد مختلفي است و براي موفقيت در رسيدن به مدلهاي جامع تعالي سازماني در آنها، صرفاً نبايد به پياده سازي سيستمهایي نظير گريد، تضمين كيفيت((ISO EFQM،(جایزه ملی)، خودارزيابي سازماني و يا به خريد تكنولو‍‍‍ژی روز دنيا بسنده نمود و مي‌بايست براي رسيدن به مدلهاي جامع و ماندگار تعالي ابعاد گوناگون سازمان را شناسایي و با تدبيري جامع و « بومي گرايانه» به ارائه راهكارها و استراتژي‌ها بر اساس خط مشي مديريت و رهبري سازمان پرداخته شود.

اصول و مفاهيم مدل تعالي سازماني بر اساس معيارهاي 9گانه

رهبري سازمان بر مبناي: فرايندها و واقعيت‌ها موجود، خط مشي‌ها و راهبردها،  مشتري محوري 

توسعه مشاركت كاركنان، يادگيري، آموزش‌ و نوآوري مستمر (توا نمند سازي منابع انساني) ، نتيجه‌گریي(كاركنان،مشتري و جامعه).

 

**نقش رهبري، درمدل تعالي سازماني و در زمينه شناسایي خلاقيت و حمايت از يادگيري و نوآوري در سازمان بسيار مهم و تاثير گذار است .

رهبران و دست اندركاران مجتمع فولاد امیرکبیر با محور قراردادن كيفيت توليد و مشاركت همه سازمان، پرورش متخصصين و مشاورين زبده و ترويج اهميت سيستمهاي عمقي و جامع نگر از طريق روشهاي گوناگوني، نظير برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي، ريسك پذيريي، استفاده از خلاقيت خود وديگر افراد سازمان، ترغيب كاركنان به شكار فرصت‌ها، هماهنگي با شرايط و واقعيت‌هاي موجود سازمان خود، و بخصوص، رشد دهندگي و شكوفا سازي استعدادها، تمركز بر نتيجه تا ابزار، كاهش كنترل بيروني و مقررات دست و پا گير و سيستمهاي تشويقي كاركنان و تلاش در جهت ساخت دهي سازماني از پایين به بالا و ايجاد اعتماد سازماني بر آن است تا علاوه بر جلب رضايت مشتريان خود و همچنين تأمين منافع كليه ذينفعان و توجه نمودن به معيارهاي اصلي كيفيت فراگير و سيستمهاي خود ارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي و در نهایت تعالی سازمان خود را فراهم و همچنین در جهت رسیدن به جایزه ملی کیفیت برنامه ریزی و اجرای پروژه‌هاي حاضر را در دست  طراحي دارد.

 اهداف كلان پروژه

   ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي جهت دستيابي به اهداف زير:

افزايش آگاهي و ايجاد درك و حساسيت مناسب در پرسنل سازمان نسبت به سرآمدي و مدل EFQM

افزايش تعهد و آگاهي مديران ارشد و مديران مياني سازمان جهت حمايت و نهادينه سازي خود ارزيابي.

استقرار نظام خود ارزيابي بر اساس مدل  EFQM .

تربيت و پرورش متخصصين، ارزيابان داخلي و كارشناسان سازمان به منظور اجراي كامل خودارزيابي‌ها.

تعريف و اجراي پروژه‌هاي بهبود سازماني.

جايزه ملي كيفيت ايران

 جايزه ملي كيفيت ايران براساس نتايج ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي متقاضي در رابطه با طراحى، توليد و عرضه محصول و ارائه خدمت و با توجه به معيارهای، مدل اعطا مي‌شود.

  مفاهيم جايزه ملي كيفيت

1.       ارزش نهادن به مديران، كارشناسان، محققان و افرادي كه در سازمان به كيفيت بها مي‌دهند و به استقرار آن تعهد دارند.

2.       ارزش نهادن به خلاقيت و نو‌آوري در توليد و ارائه خدمات ناب كه تحقق مطلوب آن فلسفه وجودي سازمان است.

3.       ارزش نهادن به انتظارات مشتريان كه حيات سازمان در گرو رضايت ايشان است.

4.       ارزش نهادن به رضايت ذينفعان به طور متوازن كه دوام سازمان در گرو آن است.

 

حضور مؤثر در فرايند جايزه ملي. با هدف ترغيب و هدايت منابع انساني و سازمان به سمت تعالي