آزمایشگاه مدرن

مجهز بودن به آزمایشگاه های مدرن خواص مکانیکی و شیمیایی باعث شده است تا سطح کیفی محصولات در بازار های داخلی و بین المللی جایگاه ویژه ای داشته باشد.