خط و مشی سازمانی

شرکت فولاد امیرکبیرخزر بعنوان یکی از قدیمی ترین واحدهای صنعتی در شمال کشور با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، زنجیره ارزش را درسراسر مجموعه ایجاد نموده و باتوجه به نیاز جامعه و شرایط مخاطره آمیز در صنعت، خود را نسبت به اصول زیر متعهد می داند:

  • بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه
  • همگرایی فعالیت ها با محیط زیست و تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی
  • توسعه کیفی محصولات و اتخاذ راهکارهای موثر درجهت کاهش ضایعات خط تولید
  • ارتقای سطح رضایت مشتریان و رسیدگی موثر به نظرات و شکایات مشتریان
  • انطباق با الزامات قانونی
  • همسو نمودن مدیریت ریسک با اهداف، راهبرد و فرهنگ سازمان