هیئت مدیره


آقای اسماعیل قراگزلیان
نایب رئیس هیئت مدیره

خانم مهتاب سعادت
رئیس هیئت مدیره

آقای مهرداد سعادت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره