تضمین کیفیت

مجتمع فولاد امیرکبیر در طول مدت فعالیت خود تاکنون موفق شده تا با پیاده سازی و نگهداری نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 و اخد استاندارد مربوطه، عملکرد خود را بطور مستمر بهبود دهد و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و مراقبت از آنها نیز، سیستم های مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001:2015 و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ISO 45001:2018 پیاده سازی گردیده است.