میلگرد سایز 10 گرید A3

28.000 تومان

میلگرد A3 جهت تسلیح بتن مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب در صنعت ساختمان در پی و ستون ها و … به صورت طولی مورد مصرف قرار می گیرد. بتن قابلیت تحمل بار فشاری را داشته و در برابر نیروهای کششی ضعیف می باشد که این ضعف توسط میلگرد های A3 مرتفع می گردد.

واحد: تن

توضیحات

میلگرد A3 جهت تسلیح بتن مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب در صنعت ساختمان در پی و ستون ها و … به صورت طولی مورد مصرف قرار می گیرد. بتن قابلیت تحمل بار فشاری را داشته و در برابر نیروهای کششی ضعیف می باشد که این ضعف توسط میلگرد های A3 مرتفع می گردد.